Upominki biznesowe - Strona 3 - Centrum Medyczne Żelazna - Results from #2
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam


Przychodnia:
22 25 59 900  Infolinia:
22 25 59 818

 


 

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Centrum Medyczne „Żelazna” jest otwarte na propozycje współpracy w zakresie ochrony zdrowia, a także szeroko pojętego marketingu i promocji.

Naszym klientom oferujemy m.in. opiekę medyczną z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, zarówno w trybie leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnym. Oferujemy również szeroki pakiet badań diagnostycznych.

Zapraszamy do współpracy firmy ubezpieczeniowe, szpitale, placówki medyczne oraz indywidualne praktyki lekarskie, a także firmy oferujące usługi i produkty komplementarne względem działalności Centrum.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI
zatwierdzone przez Zarząd spółki 29 października 2018

Wartości, którymi kieruje się Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we współpracy z partnerami biznesowymi to uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, przejrzystość oraz partnerstwo w relacjach.

Powyższe wartości oraz opisane w niniejszym dokumencie zasady stanowią podstawę codziennej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi oraz definiują wymagania CMŻ wobec przedsiębiorstw współpracujących ze Spółką.

Oczekujemy poszanowania tych wartości oraz wdrożenia i przestrzegania w ramach prowadzonej działalności standardów etycznych co najmniej w zakresie określonym w niniejszym dokumencie.

Zero tolerancji dla korupcji

Relacje CMŻ z współpracującymi firmami są oparte na uczciwości i transparentności działania.

Pracownicy firm współpracujących z CMŻ nie mogą być zaangażowani w korupcję, łapownictwo oraz inne zachowania niezgodne z obowiązującym prawem. Nie mogą bezpośrednio lub pośrednio oferować ani przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści lub ich obietnicy, w tym korzyści materialnych i niematerialnych (w sposób bezpośredni lub pośredni), w zamian za określone działanie lub zaniechanie oraz nadużywać swojej funkcji / pozycji zawodowej do osiągania niezgodnych z prawem korzyści.

Firmy współpracujące zobowiązane są do podejmowania działań zapobiegających korupcji. W związku z tym oczekujemy wdrożenia skutecznych środków nadzoru w tym zakresie oraz zachęcamy do szkolenia pracowników firm współpracujących w zakresie przestrzegania standardów etyki postępowania i przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania korupcji.

W przypadku wystąpienia, w czasie trwającej współpracy udowodnionego zdarzenia o charakterze korupcyjnym, zgodnie z zapisami w umowach CMŻ kończy współpracę w trybie natychmiastowym. Dopuszcza się możliwość wdrożenia odpowiednich działań naprawczych / korygujących w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia korupcyjnego, jeśli firma współpracująca wykazuję wolę usunięcia naruszenia. W takim przypadku firma zobowiązana jest do natychmiastowego podjęcia działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji lub podejrzenia nieprzestrzegania ustalonych zasad.

Uczciwa konkurencja i współpraca:

Partnerzy biznesowi w swojej działalności przestrzegają przepisów prawa. We współpracy z CMŻ deklarują zobowiązanie do realizowania postanowień umownych z uwzględnieniem zasad uczciwej współpracy pomiędzy Stronami, z poszanowaniem zasad etyki obowiązujących w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o. oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Dokumentacja wytworzona w ramach współpracy z Partnerami Biznesowymi (faktury, rachunki, umowy i in.) będzie sporządzana uczciwie i zgodnie ze stanem faktycznym, w ustalonych przez CMŻ i Partnerów terminach, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych.

W związku ze współpracą z Partnerami Biznesowymi dopuszczalne jest przyjmowanie oraz wręczanie upominków biznesowych, o ile jest to zgodne z prawem i poniższymi zasadami:

 • Od przedstawicieli podmiotów działających w branży medycznej dozwolone jest przyjęcie / wręczenie upominku na zasadach określonych przepisami prawa, o ile jest to przedmiot o wartości rynkowej nieprzekraczającej 100 zł brutto, związany z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzony znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy. Upominek ten nie może być przekazywany do wykorzystania na terenie CMŻ.
 • Od pozostałych współpracujących przedsiębiorstw dopuszczalne jest przyjęcie / wręczenie upominków o wartości symbolicznej, których wartość rynkowa nie przekracza 200 zł brutto, a które stanowią produkty promocyjne – m.in. kalendarze, kubki, pendrive, wręczane w celu wytworzenia wizerunku i przedstawienia marki.Upominki te nie mogą być przekazywane do wykorzystywania na terenie CMŻ w taki sposób, aby stanowiły one reklamę dla pacjentów.

Przyjęcie lub wręczenie upominku biznesowego nie może mieć wpływu na realizowanie zadań lub podejmowanie decyzji służbowych.

Partnerzy Biznesowi zobowiązani są do unikania konfliktu interesów, mogących wpływać na obniżenie wiarygodności oraz zaufania ze strony CMŻ.

Przekazywanie darowizn odbywa się dobrowolnie, zgodnie z prawem, bez oczekiwania nienależnych korzyści.

Produkty
 1. Przedsiębiorstwo ubiegająca się o współpracę z CMŻ przedstawia produkt, jego charakterystykę, skład i dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski, a także wszelkie opinie niezależnych podmiotów oceniających produkt.
 2. Produkty oceniane są przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za dany obszar. Następnie rzetelność przedsiębiorstwa weryfikowana jest poprzez sprawdzenie opinii zamieszczonych w Internecie.
 3. Zasady rozliczenia się za przekazywanie produktów przez CMŻ ustalane są indywidualnie.
 4. Przedsiębiorstwa mogą wprowadzać do umów o współpracy zapisy o wyłączności stosowania danego produktu na terenie CMŻ (m.in. w celu zapewnienia monitorowania ewentualnych zdarzeń niepożądanych, np. uczuleń, itp.).
 5. Przedsiębiorstwo nie może oczekiwać od pracowników spółki rekomendowania pacjentom produktu wyłącznie danej marki. W zaleceniach skierowanych do pacjentów personel medyczny powinien kierować się najnowszą wiedzą medyczną oraz indywidualnymi wskazaniami medycznymi dla danego pacjenta, a nie nazwą handlową produktu.
 6. CMŻ ma prawo odmówić współpracy bez podania przyczyny.
Ulotki/materiały informacyjne/plakaty
 1. W CMŻ z zasady nie są umieszczane ulotki i materiały informacyjne podmiotów zewnętrznych. W wyjątkowych przypadkach można wnioskować o ich dystrybucję na poniższych zasadach.
 2. Firma jest zobowiązana do dostarczenia ulotek i materiałów informacyjnych do akceptacji Dyrektorowi ds. PR i Marketingu (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Polega ona na sprawdzeniu zawartości merytorycznej i ocenie przydatności dla pacjentów przekazywanych przez firmę materiałów a także sprawdzeniu czy dostarczone materiały nie zawierają oferty konkurencyjnej w stosunku do CMŻ i/lub jej partnerów.
 3. Po dokonaniu akceptacji materiałów i uzgodnieniu zasad współpracy w tym zakresie, CMŻ umożliwi ich udostępnienie pacjentom w uzgodnionych miejscach na terenie Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub w paczce wypisowej.
 4. Centrum Medyczne „Żelazna” przestrzega 10 kroków do udanego karmienia piersią WHO oraz Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Dlatego materiały, o których mowa w pkt. 1, nie mogą zawierać informacji o smoczkach, smoczko-gryzaczkach, produktach zastępujących mleko kobiece oraz innych artykułach i produktach, które mogą zaburzać proces karmienia piersią.
 5. W CMŻ nie ma możliwości wywieszania plakatów/posterów/bannerów/roll-upów i innych materiałów firm zewnętrznych. Wyjątek mogą stanowić materiały M. st. Warszawy lub instytucji państwowych w celu prowadzenia akacji profilaktycznych dla społeczeństwa oraz firm współpracujących z CMŻ na zasadzie przekazywania produktów (każdorazowo zasady ustalane są z Dyrektorem ds. PR i Marketingu).

CMŻ nie wyraża zgody na przekazywanie pacjentom:

 • suplementów diety i innych środków do spożycia doustnego. Dopuszcza się możliwość przekazywania w formie darowizny do apteki szpitalnej preparatów zawartych w receptariuszu, po wcześniejszej rekomendacji Zespołu ds. farmakoterapii.
 • produktów zaburzających naturalne karmienie - smoczków, smoczko-gryzaczków, produktów zastępujących mleko kobiece oraz innych artykułów i produktów, które mogą zaburzać proces karmienia piersią.
 • produktów, które nie posiadają stosownych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania, wymaganych prawem atestów i zezwoleń, pozwalających na ich używanie przez pacjentki.

Nie ma możliwości:

 • odwiedzania pacjentów na terenie CMŻ przez przedstawicieli przedsiębiorstw zewnętrznych
 • przeprowadzania przez przedsiębiorstwa zewnętrzne ankiet marketingowych z pacjentami
 • dostarczania pacjentom i dołączania do przekazywanych pacjentom produktów ankiet lub kuponów zawierających możliwość przekazania danych osobowych pacjenta firmie zewnętrznej.

 • Spotkania przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych i medycznych lub innych osób reklamujących produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety itp. z pracownikami medycznymi CMŻ mogą odbywać się po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa lub Członka Zarządu CMŻ,
 • Zgoda na spotkanie udzielana jest na piśmie na wniosek przedstawiciela handlowego, złożony w sekretariacie CMŻ lub w formie mailowej pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a przedstawiciel handlowy po rozpatrzeniu wniosku jest informowany o proponowanym terminie prezentacji wzór wniosku - link
 • Spotkania mogą mieć charakter wyłącznie grupowy i obejmować personel jednej lub kilku komórek organizacyjnych CMZ,
 • Po uzyskaniu zgody na spotkanie i uzgodnieniu terminu, przedstawiciel handlowy przeprowadza krótką szkoleniową prezentację,
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przekazywania próbek produktów farmaceutycznych.

 • Testowanie sprzętów / urządzeń medycznych oraz innych produktów na terenie CMŻ może odbywać się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa lub Członka Zarządu CMŻ,
 • Zgoda na testowanie udzielana jest na piśmie na wniosek przedstawiciela handlowego, złożony w sekretariacie CMŻ lub w formie mailowej pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wzór wniosku - link
 • Termin dostawy sprzętu / innych produktów oraz okres testowania przedstawiciel handlowy uzgadnia z kierownikiem komórki organizacyjnej
 • produkty przekazywane do testowania udostępniane są przez daną firmę wraz z protokołem przekazania. wzór protokołu - link
edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje