Regulamin pobytu i odwiedzin - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nadrzędną rolą Centrum Medycznego „Żelazna” jest zapewnienie Pacjentom wysokiej jakości świadczonych usług z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa oraz respektowania praw pacjenta wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst ustawy dostępny jest do wglądu przy konsoli położnych w Oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć).

§ 2.

Regulamin niniejszy określa organizację i porządek związany z pobytem w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz zasady obowiązujące osoby odwiedzające.

§ 3.

 1. Pacjent w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien poinformować o tym personel medyczny w momencie przyjęcia do Szpitala lub powzięcia takiej decyzji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

§ 4.

 1. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta samemu Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu bądź też osobie przez niego upoważnionej w dokumentacji medycznej, udziela lekarz/położna prowadząca lub w uzasadnionych przypadkach Zespół Dyżurny.
 2. Udzielanie informacji telefonicznej osobie upoważnionej o Pacjencie dorosłym odbywa się po weryfikacji danych osoby upoważnionej do informacji oraz danych Pacjenta.
 3. Rodzicom noworodka hospitalizowanego w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka , po wypisie mamy ze Szpitala, udzielanie informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka następuje zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecko.

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

§ 5.

 1. Pacjent powinien stosować się do uzgodnionych z personelem medycznym, zaleceń i wskazówek w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji - w tym do zasad higieny oraz zaleconej diety.
 2. Przebywając w Oddziale Pacjent nie może przyjmować żadnych leków bez zgody lekarza. Leki własne, których przyjmowanie związane jest z leczeniem chorób współistniejących przewlekłych, należy przekazać w oryginalnych opakowaniach personelowi pielęgnującemu.
 3. Pacjentowi nie wolno opuszczać Oddziału bez wiedzy personelu medycznego. Opuszczenie Oddziału i powrót na Oddział należy każdorazowo zgłosić personelowi medycznemu.
 4. Pacjent nie może samowolnie opuszczać Szpitala.
 5. Podczas obchodów lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy Oddziału, Pacjent powinien przebywać w swojej sali.
 6. Dla wspólnego komfortu prosimy o utrzymanie porządku w sali pobytu.
 7. Korzystanie z prywatnego sprzętu audio-video może odbywać się jedynie za zgodą personelu medycznego i Pacjentów w sali.
 8. Produkty żywnościowe prosimy przechowywać w lodówce w Oddziale w podpisanych pojemnikach, zgodnie z zasadami dostępnymi w Oddziale.
 9. Pacjentów przebywających w salach rodzinnych prosimy o przygotowanie pokoju przed obchodami lekarskim - pościelone łóżko osoby towarzyszącej oraz strój dzienny osoby towarzyszącej.
 10. Bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów w budynku i na terenie Szpitala oraz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających pod karą grzywny.

Ponadto prosimy o:

 1. Odnoszenie się z szacunkiem do Pacjentów i personelu Szpitala.
 2. Niezakłócanie spokoju innym Pacjentom.
 3. Oddanie rzeczy wartościowych i pieniędzy do depozytu. Centrum Medyczne „Żelazna” nie odpowiada za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu.

Istotnym jest, aby zachowanie pacjenta przebywającego w Szpitalu było wolne od zachowań nieetycznych, dyskryminujących i naruszających prawa innych osób.

Pożądane są zachowania ukierunkowane na budowanie pozytywnej atmosfery, współpracę, a także poszanowanie różnorodności.

Pacjent powinien powstrzymać się od proponowania Pracownikom Centrum Medycznego „Żelazna” jakichkolwiek korzyści majątkowych czy osobistych.

§ 6.

W przypadku świadomego i rażącego naruszenia przez Pacjenta porządku lub przebiegu leczenia, Pacjent może zostać wypisany ze Szpitala, jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. O wypisie Pacjenta ze Szpitala z powodu rażącego naruszania obowiązków Pacjenta decyduje Dyrektor Szpitala na wniosek Ordynatora Oddziału.

ZASADY ODWIEDZIN

§ 7.

 1. Godziny odwiedzin w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Oddziałach Położniczych A, B, C, Ginekologicznym oraz w Oddziale Diagnostyczno – Leczniczym z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia odbywają się w godz. 12.00-18.00.  Ze względu na poszanowanie prawa do intymności, jednego pacjenta może odwiedzać jednoczasowo nie więcej niż 1 osoba.
 2. Odwiedziny Dziecka przebywającego w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (obowiązuje od 21.08.2023):
 • Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach: 10.00 – 19.00.
 • Jednorazowo odwiedziny trwają do 3 godzin, po wcześniejszym ustaleniu godzin odwiedzin w oddziale (10.00-13.00; 13.00-16.00; 16.00-19.00).

 • U dziecka może przebywać tylko przedstawiciel ustawowy.

 • Rodzic odwiedzający Dziecko przebywające w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka musi być zdrowy (m.in. choroby zakaźne, infekcje dróg oddechowych), w środowisku domowym nie mogą występować infekcje dróg oddechowych, choroby zakaźne.
 • W sali OIOM Rodzice Dziecka mogą przebywać zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecko.

    3.  Podczas porodu drogami natury Pacjentce może towarzyszyć jedna osoba bliska. Dopuszczamy obecność drugiej osoby towarzyszącej (doula lub fotograf).

    4.  Podczas planowanego porodu metodą cesarskiego cięcia Pacjentce może towarzyszyć jedna osoba bliska.

    5.  Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względów epidemiologicznych niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą wchodzić do Oddziałów Szpitala.

    6.  Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.

    7.  Organizacja odwiedzin w sytuacjach WYJĄTKOWYCH odbywa się na zasadach indywidualnych po ustaleniu z Ordynatorem Oddziału/lekarzem dyżurnym.

§ 8.

Odwiedzający zobowiązani są do:

 1. Zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin.
 2. Pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni w holu głównym.
 3. Opuszczenia sal na czas obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności administracyjnych wymagających ochrony danych osobowych.
 4. Nie zakłócania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, do zachowania ciszy i spokoju w czasie odwiedzin, poszanowania godności i intymności innych Pacjentów oraz podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu.
 5. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

§ 9.

Zabrania się:

 1. Siadania, leżenia na łóżkach Pacjentów.
 2. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających.
 3. Posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.
 4. Przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy lekarza.
 5. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

§ 10.

Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychoaktywnymi, dotknięte chorobą zakaźną, bądź też wykazują objawy infekcji lub w sposób rażący naruszają wyżej wymienione zasady odwiedzin, personel ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala.

Warszawa obowiązuje od 28.08.2023 r.

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje