Dokumentacja medyczna - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Jakie sprawy załatwisz w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej?

Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej
Tel:
22 25 59 803

Pracownicy Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej przygotowują i wydają dokumenty potrzebne Pacjentkom po wyjściu ze Szpitala m.in.:

 • zaświadczenia o urlopie macierzyńskim,
 • informację o dokumentach niezbędnych do sporządzenia aktu urodzenia dziecka wraz z zaproszeniem sporządzenia aktu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • wyniki badań histopatologicznych oraz badań bakteriologicznych (posiewów) zleconych przez lekarzy podczas pobytu w Szpitalu.

Pracownicy Sekcji przyjmują również wnioski dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej, oraz wydają wnioskowaną dokumentację.

Formalności związane z urodzeniem dziecka

Przeważnie na drugi dzień po porodzie, pracownik z Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej (DSM) potwierdza z Mamą dane dotyczące noworodka (płeć, wagę) oraz dane adresowe w celu przygotowania dokumentów niezbędnych dla Pacjentki przy wyjściu ze Szpitala (zaświadczenie o urlopie macierzyńskim) oraz dla przygotowania aktu urodzenia przez USC.

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Zbiór informacji o zasadach ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych po 1 stycznia 2013 r.

Pracownik rejestracji poprzez elektroniczny system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) ma możliwość potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w bazie NFZ. Jeżeli NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak: druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja emeryta lub rencisty,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń (druki dostępne w rejestracji oraz na stronie NFZ)
  i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Zgodnie z wytycznymi NFZ, dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

 • daty wystawienia: zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS,
 • daty opłacenia składki (druki ZUS RMUA, dowody opłacenia składki).

Pacjentki nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą do potwierdzenia przysługującego prawa do świadczeń jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy.

Osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów unijnych/ wspólnotowych o koordynacji, podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają prawo do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych z przyczyn medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w tym przypadku karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ, Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce znajdują się na stronie internetowej NFZ

Opłata za sporządzenie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka i/lub duplikatu karty szczepień pobierana jest „z góry” - przed realizacją usługi. Realizacja wniosku następuje po zaksięgowaniu opłaty za sporządzenie duplikatu/-ów na koncie CMŻ. Numer konta bankowego:

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa (Bank Pekao S.A.)
27 1240 6247 1111 0000 4975 3815

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej CMŻ pobiera opłatę na zasadach i w wysokości naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 • 0,57 zł za 1 stronę kopii dokumentacji
 • 16,29 zł za 1 stronę odpisu/wyciągu

Opłaty za sporządzenie duplikatów wynoszą:

 • 8,50 zł za duplikat karty szczepień (karty uodpornienia)
 • 30,00 zł za duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej nie jest udostępniana przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazywana elektronicznie w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (na podstawie upoważnienia złożonego osobiście przez pacjenta w obecności pracownika CMŻ). Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Określenie osoba bliska, zgodnie z zapisami ustawy, oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej oraz zgody wydanej przez Dyrektora Szpitala - w odniesieniu do dokumentacji szpitalnej lub Dyrektora Przychodni - w odniesieniu do dokumentacji ambulatoryjnej. Odmowa jej wydania wymaga pisemnego podania przyczyny.

W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej, należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania jej dokumentacji medycznej.


DO POBRANIA

Dokumentacja szpitalna - pobierz wniosek

Dokumentacja ambulatoryjna - pobierz wniosek

Duplikat książeczki zdrowia dziecka i/lub karta uodpornienia - pobierz wniosek

Upoważnienie - pobierz

 

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje