W naszym Szpitalu funkcjonuje Zespół ds. Rozwiązywania Zagadnień Etycznych.

Do jego zadań należy w szczególności:

  1. Doradztwo i konsultacje przy rozwiązywaniu problemów natury etycznej związanych z postępowaniem w sprawach dotyczących Pacjentów

  2. Promowanie pożądanych postaw etycznych i zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu.

Tryb zgłaszania wniosków do Zespołu:

  1. Zgłaszanie wniosków i problemów do Zespołu może odbywać się przez:

  • Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: problemyetyczne@szpitalzelazna.pl
  • Zgłoszenie pisemne do Sekretariatu Centrum Medycznego „Żelazna” w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Rozwiązywania Zagadnień Etycznych

  2. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  • telefon kontaktowy,
  • adres korespondencyjny/kontaktowy wnioskodawcy (tradycyjny lub mailowy w zależności od wyboru wnioskodawcy)
  • opis problemu

  3. Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.