Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
WYKAZ
 
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne